Welcome to Living Faith Christian Church of Porac

WELCOME TO

Your Family Community Church that anybody can call home.

We live by faith, are known by love, are a voice of hope and lead people to a growing relationship with Jesus Christ.

REMINDER

Ipanalangin and Pangunguna ng Diyos sa ating pagpaplano ng Church wide Evangelism.  Ipanalangin ang kapangyarihan ng Diyos na maranasan ng bawat isa at maging masunurin ang simbahan sa utos ng Diyos na Humayo at magbahagi Pangako niyang Kaligtasan mula kay Kristo Hesus.