7 Weeks Bible Study

Date :
September 18, 2023
Venue :
Contact the Leader
Time :
November 6, 2023

Sino si Hesu-Cristo
Pag-aaral ng Salita ng Diyos.
Tuwing Lunes
Pasimula sa Setyembre 18, 2023

1 Hesus, Ang May Akda ng Buhay
2 Hesus, Ang Kordero ng Diyos
3 Hesus, Ang Mabuting Pastol
4 Si Cristo ay Buhay!
5 Si Cristo ang Aking Tagapamagitan
6 Si Cristo ang Hari!