Bible Verse na Dapat Isaulo ng Bawat Kristiyano

Ang pasasaulo ng Salita ng Diyos ay napakahalaga. Ito ay isang mahalagang paraan upang itaguyod ang isang buhay na may pananampalataya, na nakalulugod sa Diyos, na tutulong sa iyo na mas makilala Siya.  Gawin itong pang-araw-araw o lingguhang hamon, at hilingin sa Banal na Espiritu na tulungan ka. Tutulungan ka niyang matutuhan ang Salita para sa ebanghelismo at para sa personal na katiyakan.

Sino si Jesus?

Isaiah 53:5 – “But he was pierced for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.”

Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan; siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap.

 

John 1:14 – “And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.”

Naging tao ang Salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.

John 3:16 – “For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.”

Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.

John 14:6 – “Jesus said to him, ‘I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.’”

Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

Hebrews 12:1-2 – “Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.”

Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayo’y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos.

Ang Romans Road

Romans 3:23 – “For all have sinned and fall short of the glory of God.”

sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.

Romans 5:12 – “Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned—”

Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala.

Romans 6:23 – “For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.”

 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.

Romans 10:9-10 – “Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.”

Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. 10 Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas.

God’s Authority

(Awtoridad ng Diyos)

Genesis 1:1 – “In the beginning, God created the heavens and the earth.”

Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa

Matthew 9:6-8 – “‘But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins’ — he then said to the paralytic — ‘Rise, pick up your bed and go home.’ And he rose and went home. When the crowds saw it, they were afraid, and they glorified God, who had given such authority to men.”

Ngunit upang malaman ninyo na ang Anak ng Tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa…” sinabi niya sa paralitiko, “Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na!” Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila’y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao.

John 14:26 – “But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.”

Ngunit ang Patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.

John 19:11 – “Jesus answered him, “You would have no authority over me at all unless it had been given you from above. Therefore he who delivered me over to you has the greater sin.”

Sumagot si Jesus, “Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi iyan ibinigay sa iyo mula sa langit, kaya’t mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo.”

Jesus’ Return (Ang pagbabalik ni Jesus)

Matthew 25:13 – “Watch therefore, for you know neither the day nor the hour.”

Pagkatapos nito’y sinabi ni Jesus, “Kaya’t magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man.”

1 Corinthians 15:52 – “In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed.”

sa isang sandali, sa isang kisap-mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat.

Revelation 1:7 – “Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so. Amen.”

Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya; tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen.

Revelation 19:11-16 – “Then I saw heaven opened, and behold, a white horse! The one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. His eyes are like a flame of fire, and on his head are many diadems, and he has a name written that no one knows but himself. He is clothed in a robe dipped in blood, and the name by which he is called is The Word of God. And the armies of heaven, arrayed in fine linen, white and pure, were following him on white horses. From his mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. He will tread the winepress of the fury of the wrath of God the Almighty. On his robe and on his thigh he has a name written, King of kings and Lord of lords.”

11 Pagkaraan nito’y nabuksan ang langit, at nakita ko ang isang kabayong puti. Ang sakay nito’y tinatawag na Tapat at Totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. 12 Parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata, at sa kanyang ulo ay mayroong maraming korona. Nakasulat sa kanya ang isang pangalan niya na siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. 13 Basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay “Salita ng Diyos.” 14 Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit, na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. 15 May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng poot ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. 16 Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan: “Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon.”

Forgiveness (Kapatawaran)

Psalm 103:10-14 – “He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his steadfast love toward those who fear him; as far as the east is from the west, so far does he remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear him. For he knows our frame; he remembers that we are dust.”

10 Di katumbas ng pagsuway, kung siya ay magparusa,
    hindi tayo sinisingil bagama’t tayo’y may sala.

11 Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya,
    gayon ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.
12 Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran,
    gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan.
13 Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya,
    gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya.
14 Alam niya na alabok itong ating pinagmulan,
    at sa alabok din naman ang ating kahahantungan.

Isaiah 1:18 – “Come now, let us reason together, says the Lord: though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall become like wool.”

“Halikayo at tayo’y magpaliwanagan,” sabi ni Yahweh.
Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan,
    kayo’y aking papuputiin, tulad ng yelo o bulak.

Matthew 6:14 – “For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you,”

14 “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. 15 Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.”

Mark 11:25 – “And whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses.”

25 Kapag kayo’y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. [26 Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit.

The Christian Life (Ang Buhay Kristiyano)

Matthew 4:4 – “But he answered, ‘It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”

Ngunit sumagot si Jesus, “Nasusulat, ‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos.’”

Matthew 10:38-39 – “And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it.”

38 Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 39 Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito; ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito.”

2 Corinthians 5:17 – “Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come.”

 Kaya’t kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito’y napalitan na ng bago.

Philippians 4:8-9 – “Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. What you have learned and received and heard and seen in me — practice these things, and the God of peace will be with you.”

Bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri: mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sasainyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan.

2 Timothy 1:7 – “For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.”

 Sapagkat ang espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili.

Praise (Pagpuri)

Exodus 15:2 – “The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation; this is my God, and I will praise him, my father’s God, and I will exalt him.”

Si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan,
    siya ang sa aki’y nagdulot ng kaligtasan.
Siya’y aking Diyos na aking pupurihin,
    Diyos ng aking ama, aking dadakilain.

Psalm 100:1-5 – “A Psalm for giving thanks. Make a joyful noise to the Lord, all the earth! Serve the Lord with gladness! Come into his presence with singing! Know that the Lord, he is God! It is he who made us, and we are his; we are his people, and the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise! Give thanks to him; bless his name! For the Lord is good; his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations.”

Isang Awit ng Pasasalamat.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa;
    lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa!

O si Yahweh ay ating Diyos! Ito’y dapat na malaman,
    tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
    lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Pumasok sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang,
    umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal;
    purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan!

Napakabuti ni Yahweh,
    pag-ibig niya’y walang hanggan,
    pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman!

Psalm 150:6 – “Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord!”

Purihin si Yahweh lahat ng nilalang! Purihin si Yahweh!

Philippians 4:4 – “Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.”

Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo!