21 Araw ng Pananalangin ng Pambihirang pananagumpay!

21 Araw: Gumagawa Lang Siya ng mga Kamangha-manghang Bagay!

Basahin ang Juan 21

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 21 ay Psalm 72:18-19 at John 21:15-16 na nagsasabing

Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ng taong madla;
ang kahanga-hangang bagay tanging siya ang may gawa.
19 Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman,
at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan!

Amen! Amen! (Psalm 72:18-19)

15 Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito?”

“Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo,” tugon niya.

Sinabi sa kanya ni Jesus, “Kung gayon pakainin mo ang aking mga batang tupa.” 16 Muli siyang tinanong ni Jesus, “Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?”

Sumagot si Pedro, “Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo.” Sabi ni Jesus, “Alagaan mo ang aking mga tupa.”

Gawin ang araw na ito upang purihin at pasalamatan ang Amang Diyos para sa lahat ng Kanyang ginawa at lahat ng Kanyang gagawin pa.  (John 21:1-16)

Ipagdasal ang mga gabay na puntong ito:

 1. Sabihin sa Amang Diyos na ikaw ay may paghanga sa Kanya at tunay na dinadakila at pinasasalamatan Siya sa Kanyang walang hanggang pagmamahal sa iyo.
 2. Pasalamatan siya sa Kanya sa mga kamangha-manghang bagay na ginawa Niya para sa iyo sa iyong buhay.
 3. Purihin ang Kanyang pangalan nang malakas. Sabihin sa Kanya, “Ama, pinapasalamatan kita. Purihin ang Iyong pangalan! Pinagpapala ang Iyong Ngalan, Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat!”
 4. Purihin Siya sa mga KAGANDAHANG bagay na ginagawa Niya.
 5. Hilingin sa Kanya na gumawa ng kamangha-manghang, dakilang mga bagay para sa iyo NGAYON.
 6. Pasalamatan Siya para sa kamangha-manghang at dakilang mga bagay na ginawa Niya para sa iyo sa loob 21 araw AT sa iyong buhay hanggang ngayon.
 7. Pasalamatan Siya sa Kanya sa mga kahanga-hangang plano Niya para sa iyo.
 8. Hilingin sa Kanya na luwalhatiin ang Kanyang sariling pangalan sa buhay mo.
 9. Hilingin sa Kanya na magkaroon ng lahat ng kaluwalhatian sa iyong buhay.
 10. Hilingin sa Kanya na gamitin ka upang gawing tanyag ang Kanyang pangalan sa iyong pamilya, sa iyong lugar o sa buong mundo.
 11. Hilingin sa Kanya na mapuno ang mundo ng Kanyang kaluwalhatian.
 12. Hilingin sa Kanya na ibigay sa iyo ang Kanyang walang hanggang pananaw, at ipakita sa iyo kung paano ka magiging bahagi ng Kanyang plano para luwalhatiin si Jesus sa buong mundo.
 13. Salamat sa Kanyang pagpayag na maging bahagi ka ng Kanyang ginagawa.

Iyan ang panalangin natin para sa araw na 21!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

Binabati kita sa pagtatapos nitong 21 araw ng pambihirang panalangin—ngunit huwag tumigil ngayon! Ikaw ay magpatuloy!

 

20 Araw: Panginoon, Dagdagan ang Aking Kadakilaan!

Basahin ang Juan 20

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 20 ay Psalm 71:20-21 at John 20:30-31)  na nagsasabing

Kahit na nga dinanas ko ang hirap at madlang sakit,
    subalit ang aking lakas ay muli mong ibinalik,
    upang ako’y di tuluyang sa libingan ay mabulid.
21 Tutulungan mo po ako at karangala’y dadagdagan,
    ako’y muli mong aliwin; iahon sa kahirapan. (Psalm 71:20-21)

 

30 Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. 31 Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo’y sumampalataya[a] na si Jesus ang Cristo, ang Anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya.           (John 20:30-31)

 

Ipagdasal ang mga gabay na puntong ito:

 1. Pasalamatan ang Panginoon sa bawat paghihirap na pinahintulutan Niyang na mapagtagumpayan mo, dahil Siya ay gumawa—o kumilos—ang bawat isa sa kanila (God the Father, the Son and the Holy spirit) para sa iyong ikabubuti.
 2. Pasalamatan Siya sa Kanyang pagtaguyod sa iyo sa bawat pagsubok na naranasan mo sa iyong buhay.
 3. Pasalamatan Siya sa Kanyang paghatid sa iyo sa kung nasaan ka ngayon, at sa palagi mo Siyang nakakasama.
 4. Sabihin sa Kanya na nagtitiwala ka sa Kanya.
 5. Sabihin mo sa Kanya na mahal mo Siya.
 6. Sabihin sa Kanya na alam mo na ang iyong mga panahon ay nasa Kanyang mga kamay.
 7. Pasalamatan Siya dahil dinala ka Niya sa isang malawak na lugar, isang magandang lugar.
 8. Sabihin sa Kanya na kahit na ikaw ay nasa pagsubok kamakailan lamang, alam mo na Siya ay magbibigay ng bagong buhay sa iyo, bagong pag-asa at kalakasan.
 9. Sabihin ito nang malakas: Mula sa mga ihip ng hangin, Banal na Espiritu humingan ka sa kin, upang ako ay mabuhay ng mapayapa at malakas.
 10. Hilingin sa Ama na punuin ka ng Kanyang sariwang apoy, at hayaan ang ulan ng Kanyang Espiritu na umagos sa iyong espiritu, kaluluwa, at katawan ngayon, at dadaloy ang kalakasan at kagalingan sa ioyong espiritu at katawan.
 11. Hilingin sa Kanya na puspusin ka ng Kanyang tapang at lakas.
 12. Hilingin sa Kanya na punuin ka ng Kanyang tapang at lakas.
 13. Hilingin sa Kanya na punuin ka ng Kanyang kapayapaan, kagalakan, at KAPANGYARIHAN.
 14. Hilingin sa Kanya na gisingin ka sa iyong diwa at punuin ka ng mas maraming buhay kaysa sa natanggap mo sa buong buhay mo bago ang sandaling ito.
 15. Hilingin sa Kanya na pagpalain ka talaga; upang palakihin ang iyong teritoryo; na ang Kanyang kamay ay sumaiyo; na ingatan ka Niya sa kasamaan; at na hindi ka magdudulot ng sakit.
 16. Ipanalangin mo ito: “Panginoon, dagdagan mo ang aking kadakilaan—para sa Iyong kaluwalhatian.”
 17.  (Alalahanin na nakalulugod sa Kanya na dagdagan ang iyong kadakilaan; ikalulugod ng Ama na ibigay sa iyo ang Kaharian! GUSTO Niya ang pagkakataong gawin ito; ito ay masaya para sa Kanya!)
 18. Hilingin sa Kanya na dagdagan ang iyong kadakilaan dahil lang sa mahal ka Niya.
 19. Hilingin sa Kanya na gawin ang lahat ng pagbabago sa iyong buhay na kailangan upang marepresent  mo Siya, ang iyong maharlikang Ama, dito sa lupa at oara maipakita sa mundo kung sino talaga Siya.
 20. Hilingin sa Kanya na gawin kang Kanyang lugar na kinagigiliwan para sa pagbuhos ng lahat ng mabuti at perpektong regalo na matagal na Niyang hinahangad na ibigay sa iyo.
 21. Hilingin sa Kanya na gamitin ka bilang isang kasangkapan sa Kanyang kamay upang ang lupa ay mapuno ng kaalaman ng Kanyang kaluwalhatian gaya ng tubig na tumatakip sa dagat.
 22. Sabihin sa Kanya na ibibigay mo sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian!
 23. Ipangako mo sa Kanya na hindi mo malilimutan ang Panginoon mong Diyos, na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang makamtan ang mga kayamanan, at sa gayon ay pinagtibay ang Kanyang tipan, na Kanyang isinumpa sa iyong mga ninuno!
 24. Hilingin sa Kanya na aliwin ka sa bawat aspeto ng iyong buhay at samahan ka lagi.
 25. Hilingin sa Kanya na bigyan ka ng kaaliwan at paghihikayat sa bawat sitwasyon sa iyong buhay, bawat sandali ng bawat araw.
 26. Salamat sa Kanya sa pagpapalaki sa iyo, pag-aliw sa iyo, at paggamit ng iyong buhay para sa kanyang kaharian.
 27. Salamat sa Kanya sa pagpapala sa iyo at pag-aalaga sa iyo nang mabuti, at bigyan Siya ng kaluwalhatian, karangalan, at papuri!

Iyan ang panalangin natin para sa araw na 20!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

 

19 Araw: Mga Pangarap ng Ama para sa Iyong Buhay

Basahin ang Juan 19

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 19 ay John 16:12-15  na nagsasabing

12 “Marami pa akong sasabihin sa inyo subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. 13 Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig; at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. 14 Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. 15 Ang lahat ng sa Ama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo.”

Bago ka magsimulang manalangin, alamin mo muna ito.

 1.  Pasalamatan ang Panginoon sa pagpapadala ng Banal na Espiritu upang manirahan sa buhay mo nang ibigay mo ang iyong buhay kay Jesus
 2. Salamat sa Kanyang pangako na ang Banal na Espiritu ay magpapayo sa iyo sa lahat ng katotohanan.
 3. Hilingin sa Kanya na bigyan ka ng karunungan at pag-unawa sa bawat sitwasyon sa iyong buhay.
 4. Hilingin sa Kanya na bigyan ka ng karunungan, pag-unawa, at paghahayag tungkol sa mga bagay na espirituwal, upang makita mo si Jesus nang malinaw.
 5. Manalangin ka para sa Banal na Espiritu upang sabihin sa iyo ang mga pangarap ng Ama para sa iyong buhay – ang mga bagay na darating.
 6. Hilingin sa Panginoon na baguhin ang antas ng iyong pag-iisip at turuan ka kung paano mag-isip tulad ng Kanyang pag-iisip.
 7. Hilingin sa Kanya na dalhin ka mula sa mas mababang antas patungo sa mas mataas na antas Hilingin sa Banal na Espiritu na papurihan si Jesus sa iyong buhay Mag-insist sa panalangin na Siya ang makakuha ng LAHAT ng papuri, at hindi ka makakakuha ng anumang papuri na dapat para sa Kanya.
 8. Hilingin sa Ama para sa Banal na Espiritu upang kunin ang mga bagay na nauukol kay Jesus at ipahayag, ipakita, ibunyag, at ipasa sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito.
 9. Hilingin sa Kanya na magsalita ng mga bagay na mula sa langit sa iyong buhay, dahil ang Kanyang Salita ay lumilikha ng mga bagay na sinasabi.
 10. Maglaan ng sandali at magsalita ng mga bagay na mula sa langit sa iyong buhay, dahil ang Kanyang Salita sa iyong bibig ay lumilikha ng mga bagay sa parehong paraan na ang Kanyang Salita sa Kanyang bibig ay gumagawa!
 11. Hilingin sa Kanya na ipakita sa iyo ang higit pa at higit pa tungkol sa mga bagay na mayroon Siya para sa iyong buhay.
 12. Hilingin mo sa Kanya  na tulungan kang maniwala kapag ipinapakita sa iyo ng Banal na Espiritu ang mga pangarap ng Ama!
 13. Hilingin mo sa kanya na ibuhos ang kanyang Espiritu ng biyaya at panalangin sa iyo, at tulungan kang manalangin sa anumang ipinapakita niya tungkol sa mga pangarap niya para sa iyo!
 14. Pasalamatan mo siya sa pagpapakita sa iyo ng kanyang mga pangarap at puso!

Iyan ang panalangin natin para sa araw na 19!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

18 Araw: Pagtanggap sa Kaharian

Basahin ang Juan 18

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 18 ay Luke 12:29-32 , and John 17:24-26 na nagsasabing

29 Kaya’t huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. 30 Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. 31 Subalit, bigyang halaga ninyo nang higit sa lahat ang kaharian ng Diyos, at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito.” 32 “Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. (Luke 12:29-32)

Sumagot si Jesus, “Ang kaharian ko’y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Judio. Ngunit hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian!” (John 18:36)

Bago ka magsimulang manalangin, alamin mo muna ito:

Sinasabi sa atin sa Unang Juan 4:18 na ang perpektong pag-ibig ng Diyos ang nagpapalayas sa takot. Dahil dito, maaari nating ma conclude na iniutos sa atin ni Jesus na huwag matakot dahil taglay natin ang ganap na pagmamahal ng Amang Diyos. (Kung hindi, ang takot ang magiging bahagi natin—hindi ang pag-ibig at katapangan)

 

Pagkatapos, ibinigkis ni Jesus ang utos na huwag matakot—na posible lamang dahil taglay natin ang perpektong pag-ibig ng Ama—sa katotohanang mahal ng Ama ang pagbibigay sa atin ng Kaharian. Sa madaling salita, sinasabi Niya, “Mahal ka ng Amang Diyos, kaya natutuwa Siya na ibigay sa iyo ang lahat—ang buong Kaharian.”

 

Okay, kaya nagbibigay ang Amang Diyos dahil Siya ang pag-ibig.

 

Pamilyar ka ba? Sana nga po. Ang mga salitang ito ni Jesus ay mga salitang breakthrough.

 

Tandaan din ang mga salitang ito:

“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (John 3:16).

Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. (1 John 3:1)

Ang Ama ay nagbibigay dahil Siya ay nagmamahal. Ang Kanyang pagbibigay ay kusang dumarating sa Kanyang pagmamahal. Kaya kung mayroon kang paghahayag na ikaw ay minamahal, idagdag mo pa ang kaalaman na ibinibigay ng Ama Diyos dahil mahal ka Niya.

Hindi lang Niya matutulungan ang Kanyang sarili. Sa paraang gusto ninyong ibigay sa inyong mga anak—para lamang mapainit ang kanilang puso o damdamin—at sa paraang hindi ninyo kailanman makikitang kulang ang inyong mga anak kung matutulungan ninyo ito—ibig ng Ama na magbigay ng gayon ding paraan.

Ang pagkakaiba ay ang iyong kapasidad na magbigay sa iyong mga anak ay may hangganan. Ang ilang bagay, maaari mong tulungan sila; pero yung ibang bagay, hindi mo kaya. Limitado ka.

Pero hindi kailanman nagkaroon ng ganyang problema ang Amang Diyos.

Lahat ng bagay sa Langit at lupa ay Kanya, at ang lahat ng kapangyarihan ay sa Kanya. Walang ganap na bagay na hindi Niya magagawa, at ganap na walang hindi rin Niya gagawin. Ibibigay niya sa iyo ang lahat at anumang bagay na mabuti …

… dahil lang sa mahal ka Niya.

Huwag matakot, maliit na kawan. Ito ay ang mabuting kasiyahan ng Ama na ibigay sa iyo ang Kaharian.

Bago ka magsimulang manalangin, alamin mo muna ito.

 1. Magsisi sa Panginoon para sa bawat oras na nakatuon ka sa pag-aalala tungkol sa pagsisikap na magbigay ng iyong sariling mga pangunahing pangangailangan, sa halip na panatilihin ang iyong mga mata kay Jesus at hayaan ang Amang Diyos na hawakan ito at maglaan para sa iyo, ginagawa mong nakatingin sa mga tao, sa trabaho mo, sa mga pwedi mong utangin.
 2. Hilingin sa Kanya na patawarin ka at punuin ka ng Kanyang Espiritu sa mga mga bagay na iyon.
 3. Aminin sa Panginoon na ang Kanyang Kaharian ay hindi pagkain at inumin, kundi katuwiran, kapayapaan, kagalakan, at kapangyarihan (Roma 14:17 1 Corinto 4:20).
 4. Salamat sa Kanya dahil ginawa ka ng matuwid ng Diyos dahil kay Jesucristo.
 5. Hilingin sa Amang Diyos na punuin ka ng Kanyang shalom peace (walang kulang, walang sira) ngayon.
 6. Hilingin sa Kanya na punuin ka ng Kanyang kagalakan, na siyang iyong lakas.
 7. Hilingin sa Kanya na punuin ka ng Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, na nabubuhay sa loob mo.
 8. Salamat sa Kanya na ang Espiritu ring bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo.
 9. Hilingin sa Banal na makapangyarihang Espiritu na magdala ng Kanyang bunga sa iyo ngayon. (Fruit of the Holy Spirit)
 10. Hilingin sa Ama na muling ayusin ang iyong mga priyoridad para tulungan kang hanapin muna ang Kanyang Kaharian—ang Kanyang kabutihan, kapayapaan, kagalakan, at kapangyarihan—at pagiging malapit sa Kanya araw-araw, sa halip na gumugol ng di-kailangang lakas at kapangyarihan ng utak o isip sa kasalanan ng pag-aalala.
 11. Hilingin sa Kanya na tulungan kang panatilihin ang iyong isipan sa Kanya; upang itakda ang iyong pag iisip at panatilihin itong nakatuon sa mga bagay sa itaas o makalangit, kung saan si Cristo ay, nakaupo sa kanan ng Diyos.
 12. Hilingin sa Kanya na tulungan kang lumakad sa tubig (walk by faith) habang nakatuon ang iyong paningin sa Kanya.
 13. Hilingin sa Kanya na ibigay sa iyo ang bawat mabuti at perpektong kaloob na nasa isip Niya para sa iyo ngayon.
 14. Humingi sa Kanya ng dobleng pagpapala sa bawat aspeto ng buhay mo, at higit pa!
 15. Salamat sa pagbibigay sa inyo ng Kaharian kapag hinanap ninyo muna ang Kanyang Kaharian at ang Kanyang kabutihan!

Iyan ang panalangin natin para sa araw na 18!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

 

 

17 Araw: Humingi, at ikaw ay tatanggap

Basahin ang Juan 17

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 17 ay Matthew 7:7-11 , and John 17:24-26 na nagsasabing:

Humingi kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Maghanap kayo at makakasumpong kayo. Kumatok kayo at ito ay bubuksan sa inyo.

Ito ay sapagkat ang bawat isang humihingi ay tumatanggap. Siya na naghahanap ay nakakasumpong. Ang kumakatok ay pinagbubuksan.

Sino kaya sa inyo ang magbibigay ng isang bato sa kaniyang anak kung ito ay humingi ng tinapay? 10 Kung humingi siya sa kaniya ng isda, bibigyan ba niya ito ng ahas? 11 Kayo, bagaman masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Hindi ba niya ibibigay ang mabubuting bagay sa kanila na humihingi sa kaniya? (Matthew 7:7-11)

24 “Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. 25 Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita, at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. 26 Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka, at patuloy ko itong ipapahayag, upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila, at ako ay manatili rin sa kanila.” (John 17:24-26)

 

Bago ka magsimulang manalangin, alamin mo muna ito.

 1. Pasalamatan ang amat sa Ama sa lahat ng Kanyang nagawa na, at sa pakikinig sa lahat ng inyong mga panalangin hanggang ngayon.
 2. Salamat sa Diyos na ang Kanyang tainga ay nakabaluktot sa iyo at hilig sa iyong sigaw.
 3. Hilingin sa Banal na Espiritu na ipakita sa iyo kung may anumang bagay kapa na kailangan itama sa buhay at ihingi ng tawad sa Kanya bago ka magpatuloy manalangin. Kung may ipinakita Siya sa iyo, ipagtapat ito, magsisi, humingi ng tawad sa Diyos, at hilingin sa Kanya na punuin ka ng Kanyang Espiritu sa aspetong iyon.
 4. Pasalamatan ang Amang Diyos sa sobrang pagmamalasakit sa iyo, at sa pagiging napakabait niyang Ama.
 5. Salamat sa Kanya na ang Kanyang Salita ay hindi bumabalik sa Kanya na walang bisa; laging natutupad nito ang bagay na ipinapanalangin mo.
 6. Sabihin mo sa Ama na ang talatang ito ay partikular na nagsasabi na kung hihingi ka, ibibigay ito sa iyo. Kaya  magpasya ka ng isang bagay na hihilingin mo sa Kanya ngayon, at hilingin sa Kanya ang partikular na  bagay na ito.
 7. Pasalamatan mo na Siya sa pagbibigay Niya nito sa iyo.
 8. Ipalala sa Ama na sinasabi rin sa talatang ito na kung hahanapin mo ang isang bagay na kailangan mo, makikita mo ito. Magpasiya tungkol sa isang bagay na hinahanap mo, at hilingin sa Kanya na akayin ka rito. (Maaaring ito ay isang nawawalang bagay; isang sagot o solusyon sa isang problema; isang bukas na pinto para sa isang oportunidad; atbp.)
 9. Hilingin sa Kanya na tulungan kang hanapin ang isang bagay na ito na masigasig mong hinahanap, dahil ang paghahanap ang kailangan para mahanap sa talatang ito at pasalamat sa Siya sa pagpapakita sa iyo kung saan ang bagay na kailangan mong hanapin.
 10. Sabihin mo sa Ama na sinasabi ng Kanyang Salita na kung ikaw ay kumatok, ang mga pintuan ay bubuksan sa iyo. Magpasya sa isang pagkakataon o bukas na pinto na kailangan mo, at hilingin sa Ama na buksan ang pintuang iyon para sa iyo, alinsunod sa Kanyang Salita.
 11. Hilingin sa Kanya na tulungan kang kumatok sa pintong iyon, dahil kailangan mong kumatok sa pinto para mabuksan ito sa iyo ayon sa talatang ito.  Salamat sa pagbukas Niya ng pintong iyon.
 12. Hilingin sa Kanya na ibigay sa iyo ang lahat ng pinakamagandang regalo, ang mabubuti at perpektong mga kaloob na naaayon sa Kanyang perpektong kalooban.
 13. Hilingin sa Kanya na bigyan ka ng higit pa sa hiniling mo; upang tulungan kang makahanap ng higit pa sa iyong hinahangad; at para mas mabuksan pa ang mga pinto para sa iyo kaysa sa kinatok mo.
  Salamat sa Kanyang bukas-palad na paggawa ng lahat ng bagay na ito para sa inyo!

Iyan ang panalangin natin para sa araw na 17!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

16 Araw: Ang Dating Ulan at ang Huling Ulan

Basahin ang Juan 16

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 16 ay Joel 2:23 , and John 16:23-24 na nagsasabing:

“Magalak kayo, mga taga-Zion!
    Matuwa kayo dahil sa ginawa ni Yahweh na inyong Diyos.
    Pinaulan niya nang sapat sa taglagas,
    at gayundin sa taglamig;
    tulad ng dati, uulan din sa tagsibol. (Joel 2:23)

23 Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo: anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. 24 Hanggang ngayo’y wala pa kayong hinihingi sa kanya sa aking pangalan. Humingi kayo, at kayo’y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan.” (John 16:23-24)

Bago ka magsimulang manalangin, alamin mo muna ito:

 1. Pasalamatan ang Ama sa lahat ng mga patak ng awa ng mga tugon sa mga panalangin na sinagot na Niya sa mula sa araw na ito sa iyong buhay.
 2. Salamat sa Kanya sa pagdadala sa iyo kung nasaan ka ngayon, at hindi ka kailanman iniwan o pinabayaan.
 3. Pasalamatan siya sa pagtulong sa iyo na hanapin Siya sa takdang panahong ito ng paglalaan mo ng pananalangin sa 21 days Prayer of Breakthrough.
 4. Pasalamatan ang Ama sa pagiging tapat Niya para laging maibigay ang lahat ng iyong pangangailangan.
 5. Sabihin sa Kanya na binabasa mo ang Kanyang Salita, at sinasabi nito na patuloy Siyang magbubuhos tulad ng ginawa Niya. Salamat sa Kanya. NGUNIT, kung ipinangako sa inyo ng Ama ang higit pa sa nakita ninyong ipinakita sa inyong buhay, ituro sa Kanya na ang Kanyang Salita ay nangangako na patuloy Niyang gagawin ang lagi Niyang ginagawa, ngunit dadagdagan pa Niya ito (ang una at ang huling ulan).
 6. Hilingin sa Kanya na ibuhos para sa inyo ang ulan—ang paglalaan na lagi Niyang ipinakikita; ang awa ay bumaba—PLUS ang huling ulan—ang MALAKING probisyon, malinaw na mga pangako, at mga sagot sa panalangin na ipinangako Niya sa inyo.
 7. Hilingin sa Kanya na ibuhos ito sa iyo NGAYON.
 8. Hilingin sa Kanya na patuloy na ibuhos ito kahit na matapos ang 21 araw na panalanging ito ng breakthrough.
 9. Ipaalala sa Kanya ang ipinangako Niya sa iyo.
 10. Pasalamatan Siya sa lahat ng Kanyang awa ay bumababa para sa iyo.
 11. Hilingin sa Kanya na gawin ang buong sinabi Niyang gagawin Niya, at gawin ito ngayon.
 12. Ipaalala sa Panginoon na sa 1 Juan 5:14-15, na nagsasabing: “14 Mayroon tayong katiyakan sa pagharap sa kaniya. Ito ang kapanatagan na sa tuwing humihingi tayo ng anumang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, dinirinig niya ito. 15 Yamang alam nating dinirinig niya tayo sa anumang hingin natin, alam din nating natatamo natin ang mga kahilingan na hiningi sa kaniya..”
 13. Pasalamatan ang Amang Diyos sa pakikinig sa iyong panalangin. Salamat sa Banal na Espiritu sa pagtulong sa iyo na manalangin.
 14. Salamat sa pagbibigay sa inyo ng mga kahilingan na hiniling ninyo sa Kanya!
 15. Pagkatapos ay pasalamatan Siya para sa lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus

Iyan ang panalangin natin para sa araw na 16!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

 

15 Araw: Huwag Mapagod sa Paggawa ng Mabuti!

Basahin ang Juan 15

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 15 ay Galatians 6:9-10 , and John 15:7 na nagsasabing:

Kaya’t huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo susuko. 10 Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. (Galatians 6:9-10)

Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. (John 15:7)

Bago ka magsimulang manalangin, alamin mo muna ito:

Maaaring pinanghihinaan kana ng loob dahil 14 na araw na tayong nagdarasal, at hindi pa dumarating ang iyong breakthrough. Kung ikaw yan, gusto ng Amang Diyos na malaman mo na nag aararo tayo ngayon. Nag aararo tayo ng breakthrough.

Pansinin at Hanapin ang maliit na mga sagot sa panalangin sa susunod na ilang araw, ngunit ito ay aabot pa ng buong 21 araw ng breakthrough na panalangin bago man sumabog ang bagay na ito mula sa langit patungo sa iyo.

Alalahanin ang nangyari kay Daniel sa Daniel 10. (Mapapalakas ang inyong pananampalataya kung bubuksan mo at basahin ang Daniel 10) Sa kabanatang iyon, inilagay ni Daniel ibinaling niya ang kanyang mukha o focus sa Panginoon sa loob ng tatlong buong linggo (21 araw). Matapos ang FULL three weeks ay dumating ang sagot niya.

Nang dumating ang sagot na iyon, sinabi ng sugo ng langit na ipinadala sa kanya ang sagot nang UNANG magsimulang manalangin si Daniel. Gayunpaman, nagkaroon ng labanan sa kalangitan sa loob ng tatlong linggo na nagpaantala sa kanyang sagot.

Nais ng Panginoon na malaman mo na may labanan sa kalangitan para sa IYONG sagot din.

Ngunit huwag matakot o magalala. Ang Diyos ay nakikipaglaban sa labanan upang makuha ang iyong breakthrough sa pamamagitan ng paglaban at sa iyong kandungan. Hiniling mo na sa Kanya na ipaglaban ka, naaalala mo?

Kaya patuloy na makipagtalo! Patuloy na mag-araro! Ipagpatuloy ito at i-tambak ang mga panalanging iyon sa paanan ng Ama Diyos! Lumapit nang buong tapang sa trono ng biyaya, kung saan maaari kang makasumpong ng kanyang awa, at makahanap ng biyaya na tutulong sa oras ng pangangailangan! Ang Amang Diyos AY nakikinig. SIYA ang sumasagot. Ngunit ang buong 21 araw ng panalangin ay kinakailangan sa puntong ito.

Nasa two thirds ka na sa pananalangin mo!

Maganda ang ginagawa mo ngayon, nakikita mo na ang susi! Patuloy na makipaglaban! Patuloy na manalangini!

At ngayon …

Ipagdasal ang mga gabay na puntong ito:

 1. Sabihin mo sa Panginoon na pagod ka na (kung ikaw nga).
 2. Ipaalala sa Kanya na sinasabi ng Kanyang Salita na dapat kang lumapit kay Jesus kung ikaw ay pagod at mabigat ang pasan, at bibigyan ka Niya ng kapahingahan.
 3. Sabihin mo sa Kanya na lumalapit ka sa Kanya ngayon. Hilingin sa Kanya na bigyan ka ng kapahingahan.
 4. Ilatag mo ang iyong mga pasanin sa iyong paanan. Sabihin sa Kanya na pinili ninyo ngayon mismo na pasanin ang KANYANG pamatok ng kapahingahan, na madali; at ang Kanyang pasanin, na magaan.
 5. Magsalita nang malakas na nagdedeklara ka ng lakas sa iyong espiritu.
 6. Ipagtapat sa Panginoon ang anumang paraan kung saan ikaw ay napagod sa paggawa ng mabuti (sa anumang aspeto ng iyong buhay).
 7. Magsisi sa anumang paraan na ikaw ay napagod o nawalan ng lakas sa iyong lakarin sa buhay.
 8. Hilingin sa Kanya na punuin ka ng Kanyang Espiritu at muling bubuhayin.
 9. Sabihin mo or declare, “Nag-uutos ako ng lakas sa aking katawan, kaluluwa, at espiritu sa pangalan ni Jesus! Napupuno ako ng kagalakan ng Panginoon, na siyang aking lakas! At ako’y nagsasalita sa aking kaluluwa, at sinasabi ko: ‘Kaluluwa, makihanay sa aking espiritu, na napuspos ng Banal na Espiritu ng Diyos, sa pangalan ni Jesus!”
 10. Hilingin sa Panginoon na tulungan kang manatili dito; upang patuloy na gawin ang anumang ipinagagawa Niya sa iyo.
 11. Hilingin sa Kanya na punuin ka ng Kanyang Espiritu ng biyaya at pagsusumamo at tulungan kang magtagumpay sa natitirang bahagi ng 21 araw ng pagdarasal para sa breakthrough.
 12. Hilingin sa Kanya na panibagong mabuting espiritu sa iyo kung kailangan mo ng panibagong espiritu.
 13. Hilingin sa Kanya na tulungan kang huwag mapagod sa paggawa ng mabuti.
 14. Hilingin sa Kanya na alisin ang dati mong puso na bato at bigyan ka ng bagong puso—ang puso ng laman ni Jesus.
 15. Hilingin sa Kanya na tulungan kang aanihin ang bawat ani na nais Niyang ibigay sa iyo.
 16. Hilingin sa Kanya na tulungan kang huwag manghina sa daan, sa lahat ng iyong lakarin sa buhay!
 17. Magsalita sa mga natapos na gawa na nilikha ni Amang Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan para sa inyo, at utusan silang magpakita o magparanas sa iyo. (Mga Taga Efeso 2:10; Mga Hebreo 4:3).
 18. Sabihin sa Ama na pinili mong ipahinga ang iyong damdamin, puso, isipan, at lahat ng iba pa sa Kanya habang patuloy mo Siyang hinahanap. Sabihin sa Kanya na hindi ka magsisikap o mag-aalala; hahanapin mo lang Siya at patuloy na mananalangin, iiwan ang mga bagay sa Kanyang mga kamay at magtitiwala sa Kanya na gawin ang iyong hinihiling.
 19. Pagkatapos ay pasalamatan Siya para sa lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus.

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

 

14 Araw: Ang kayamanan ng ungol ay ibabaling sa iyo

Basahin ang Juan 14

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 14 ay Isaiah 60:3-5, and John  na nagsasabing:

 

Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag,
ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat.

Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran,
ang lahat ay nagtitipun-tipon upang magtungo sa iyo;
manggagaling sa malayo ang mga anak mong lalaki;
ang mga anak mong babae’y kakargahing parang mga bata.
Magagalak ka kapag nakita sila;
sa iyong damdami’y pawang kasiyahan ang madarama;
sapagkat malaking yaman buhat sa karagata’y iyong matatamo,
at mapapasaiyo ang kayamanan ng maraming bansa. (Isaiah 60:3-5)

Bago ka magsimulang manalangin, alamin mo ito:

Sa talata 5 sa dulo ng talata sa itaas, kung saan sinasabi nito “dahil ang malaking yaman ng dagat ay iiyong matatamo,” kailangan mong malaman kung ano ang literal na kahulugan ng mga salitang iyon sa Hebreo. The literal meaning doesn’t translate well into English (a frequent problem when you translate between languages). Its literal meaning, and the word picture that goes with this phrase, is “the wealth of the ROAR shall be turned to you.

12 Pakatandaan ninyo: ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. 13 At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. 14 Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin.” (John 14:12-14)

Ipagdasal ang mga gabay na puntong ito:

 1. Salamat sa Ama sa pagtawag sa iyo upang bumangon at sumikat.
 2. Salamat sa Kanya na ang Kanyang kaluwalhatian ay nakaupo sa iyo at talagang makikita sa iyong mukha.
 3. Hilingin sa Panginoon na bigyan kayo ng malaking impluwensya para sa Kanya—ngunit hangga’t maaari ninyong pangasiwaan nang mabuti para sa Kanya, at walang impluwensya galing sa kanyan na gagamitin ninyo sa kasamaan.
 4. Hilingin sa Panginoon na dalhin sa inyo ang mga tao mula sa iba’t ibang panig ng mundo, maging sa iyong lugar na makikita Si Kristo mula sa iyo.
 5. Hilingin sa Kanya na magpadala sa inyo ng mga taong may impluwensya (Politiko, artista man) na maaari ninyong makaapekto para kay Kristo.
 6. Hilingin sa Kanya na dalhin ang iyong mga anak na lalaki at babae mapagpala sila ng Diyos, na dalhin sila sa tamang lugar sa apat na sulok ng mundo na magagamit sila ng Diyos na makaimpluwensiya para sa Kanya..
 7. Hilingin sa Kanya na ipakita sa iyo ang Kanyang mga sagot sa iyong mga panalangin, tuparin ka, at daigin ang iyong puso ng kagalakan at kaningningan.
 8. Hilingin sa Ama na dalhin din sa inyo ang kayamanan sa pananalapi—ang kayamanan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Igiit na, ayon sa Kanyang Salita, ang kayamanan ng karagatan (roar) ay ibaling sa inyo ngayon!
 9. Hilingin kay Jesus, ang Leon ng Juda, na umungol sa iyong pananalapi ngayon!
 10. Hilingin sa Kanya na maglaan para sa inyo nang sagana, alinsunod sa Kanyang KAYAMANAN sa kaluwalhatian kay Cristo Jesus! (marami ang kayaman hindi mo ito masusukat kapag pinadala ng Panginoon.)
 11. Hilingin sa Kanya na ipadala sa iyo ang kayamanan ng mga Gentil.
 12. Hilingin sa Ama na ang pagpalain ka ng mga pagpapala na nagdudulot ng yaman at hindi ng kapighatian.
 13. Hilingin sa Kanya na tulungan kang mapansin at pasalamatan Siya sa bawat bagay na ginagawa Niya para sa iyo!
  Pagkatapos ay pasalamatan Siya sa lahat ng bagay na ito sa pangalan ni Jesus!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

 

13 Araw: Bumangon at sumikat

Basahin ang Juan 13

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 13 ay Isaiah 60:1, and John 13:34-35  na nagsasabing:

Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw.
Liliwanagan ka ng kaluwalhatian ni Yahweh. (Isaiah 60:1)

34 Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, kayo ay mag-ibigan sa isa’t isa. Kung papaanong inibig ko kayo ay gayundin naman kayong mag-ibigan sa isa’t isa. 35 Sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Ito ay kung may pag-ibig kayo sa isa’t isa. (Juan 13:34-35)

Ipagdasal ang mga gabay na puntong ito:

 1. Sabihin sa Amang Diyos na mahal mo Siya, at nais mong sundin ang Kanyang bawat utos at bawat salita.
 2. Aminin nang malakas sa Panginoon na nakikita ninyo ang Kanyang utos na bumangon at lumiwanag. Sabihin mo sa Kanya na kinikilala mo at tinatanggap mo na ang utos na ito ay para sa iyo.
 3. Sabihin mo sa Kanya na pinili mong bumangon at magliwanag NGAYON.
 4. Kung hindi mo alam kung ano ang ipinagagawa Niya sa iyo sa iyong pagbangon at pagsikat sa bagong araw, hilingin sa Kanya ang pangako ng Awit 32:8—na tuturuan Ang sabi ni Yahweh, “Aakayin kita sa daan,
      tuturuan kita at laging papayuhan.
 5. Kung alam mo ang sinasabi Niya sa iyo, tanungin mo Siya kung ano ang unang hakbang na nais Niyang gawin mo ngayon.
 6. Hilingin sa Kanya na tulungan kang sundin Siya sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na hakbang na kailangan mong gawin, kahit na ang iyong mga paa lamang ang naiilawan ng lamparang iyon ng Kanyang Salita.
 7. Magsisi dahil kung dati ginagawa mo muna maayos mga bagay bago ka handang subukan ang mga bagay-bagay o bago ka man humakbang. Hilingin sa Kanya na tulungan kang lumabas o lumakad nang may pananampalataya, kahit na ito isang maliit na hakbang lang upang makita mo na kalooban ng Diyos.
 8. Humingi ng karunungan, pang-unawa, at dagdag na espirituwal na kaunawaan sa Amang Diyos.
 9. Hilingin sa Kanya na hatiin ang tubig para sa iyo sa sandaling ikaw ay humakbang sa mga bagay na KANYANG kalooban.
 10. Hilingin na panatilihin ka sa Kanyang perpektong kalooban.
 11. Pasalamatan ang Diyos sa Kanyang kaluwalhatiang na lumitaw sa inyo.
 12. Salamat sa Kanya na dumating na ang iyong liwanag.
 13. Salamat sa Kanya na MAGTATAGUMPAY kayo sa pagkakataong ito, dahil DUMATING NA ANG INYONG LIWANAG!
 14. Salamat sa Kanya sa dahil tinatag Niya na mahalaga kayo at para maging tahanan kayo ng Kanyang kaluwalhatian!
 15. Hilingin sa Kanya na paulit-ulit na luwalhatiin ang Kanyang sariling pangalan sa inyong buhay!
  Pasalamatan Siya para sa lahat ng mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus.

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

 

12 Araw: Itatag ang Gawain ng Ating mga Kamay

Basahin ang Juan 12

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 12 ay Psalm 90:13-17, and John 12:13  na nagsasabing:

13 Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan?
    Parang awa mo na, mga lingkod mo’y iyong tulungan!
14 Kung umaga’y ipadama iyong wagas na pag-ibig,
    at sa buong buhay nami’y may galak ang aming awit.
15 At ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa,
    singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya.
16 Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain,
    at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din.
17 Panginoon naming Diyos, kami sana’y pagpalain,
    magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin!
    Magtagumpay nawa kami! (Psalm 90:13-17)

 

[a] …..Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!…. (John 12:13

Ipagdasal ang mga gabay na puntong ito:

 1. Sabihin sa Amang Diyos na nagtitiwala ka sa Kanya, ngunit ang iyong mga kalagayan ay hindi naaayon sa Kanyang Salita sa matagal ng panahon.
 2. Ipaalala sa Kanya ang Kanyang ipinangako. Ipaalala sa Kanya ang eksaktong mga Banal na Kasulatan kung saan Niya ipinangako ang mga bagay na iyon.
 3. Sabihin mo sa Amang Diyos na alammo na Siya ay maawain at mapagbiyaya, mabagal sa galit, at sagana sa awa at mapagmahal na kabaitan at ang Kanyang habag ay laging NAGPAPAKILOS sa Kanya na gumawa ng isang bagay.
 4. Hilingin sa Amang Diyos na ibuhos ang Kanyang habag at awa sa iyo.
 5. Hilingin sa Kanya na ipakita ang Kanyang habag at awa sa iyong partikular na sitwasyon. (maging specific ka; ituro lamang na alam mo kung sino Siya at kung ano Siya, kaya may karapatan kang hilingin sa Kanya na gawin at gawin ang mga bagay na iyon sa iyong buhay at sitwasyon ngayon.)
 6. Hilingin sa Kanya na punuin ka ng kapayapaan, KAGALAKAN, at kapangyarihan.
 7. Hilingin sa Kanya na tulungan kang maging mapagpala—na makasama Siya at maging masunurin sa Kanya sa bawat aspeto ng buhay mo .
 8. Hilingin sa Amang Diyos na partikular niyang dalhin sa iyo ang gantimpala, ani, magandang bunga/resulta, at KAGALAKAN ngayon ng tamang sukat, o mas malaki pa, tulad ng lahat ng mga mahirap na araw na pinahintulutan Niya na dumaan sa iyo.
 9. Hilingin sa Kanya na ipakita ang Kanyang lakas at kapangyarihan sa inyong buhay; na ang Kanyang makapangyarihang kamay at nakaunat na bisig ay gagana para sa inyo, kapwa sa mga paraan na inaasahan ninyo at sa mga paraan na hindi ninyo naisip na mangyayari.
 10. Hilingin sa Kanya na ipakita ang Kanyang kaluwalhatian sa inyo at sa inyong mga anak.
 11. Hilingin sa Kanya na bigyan kayo at ang inyong mga lahi ng isang napakagandang pagkahumaling kay Jesus, ang Anak ng Diyos.
 12. Hilingin sa Diyos na markahan ka ng Kanyang kagandahan, kapangyarihan, annointing, bango (aroma), at kaluwalhatian.
 13. Hilingin sa Kanya na ang mga bagay na ito ay talagang makita sa iyong mukha/sa iyong katauhan at sa bawat bahagi ng iyong buhay.
 14. Hilingin sa Kanya na itatag ang gawa ng iyong mga kamay. Hilingin sa Kanya na pagpalain ang lahat ng mabuting gawain na iyong ginawa, at dalhin sa iyo ang isang masaganang ani, o pagpapala.
 15. Hilingin sa Kanya na takpan ang anumang masasamang gawain na nagawa mo sa dugo ni Jesus, patawarin ka, at iligtas ka mula sa pagtanggap ng masamang bunga mula sa mga bagay na iyon.
 16. Humingi sa Kanya ng dobleng pagpapala, dobleng pabor, at dobleng resulta mula sa bawat mabuting gawain o gawain na iyong itinanim, na ginawa mo sa  buong buhay mo.
  Pagkatapos ay pasalamatan Siya sa lahat ng bagay na ito sa pangalan ni Jesus!

11 Araw: Wala Na Paghihirap

Basahin ang Juan 11

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 11 ay Nahum 1:12-13, and John 10:9  na nagsasabing:

12 Sabi niya sa kanyang bansang Israel, “Kahit na malakas at marami ang mga taga-Asiria, mawawasak sila at maglalaho. Kahit na pinahirapan ko kayo noon, ito’y hindi ko na uulitin. 13 At ngayon nga, wawakasan ko na ang pagpapahirap sa inyo ng Asiria at palalayain ko na kayo sa pagkaalipin.” (Nahum 1:12-13)

25 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay. 26 Ang bawat isang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpa­kailanman. Sinasampalatayanan mo ba ito? (John 11:25-26)

Ipagdasal ang mga gabay na puntong ito:

 1. Sabihin mo sa Amang Diyos kung gaano mo Siya kamahal.
 2. Magapasalamat sa Kanya sa laging pakikipaglaban sa iyong panig at sa Kanya sa pagdadalisay sa inyo, at sa mga pagsubok sa iyo para lalu kang maging matatag. (Isaias 48:10).
 3. Kilalanin na Siya ang pinakamaalam sa lahat. Kilalanin Siya bilang iyong Panginoon, at hilingin sa Kanya na patuloy kang dalisayin at iakma ka sa larawan ni Cristo.
 4. Aminin mo sa Amang Diyos na alam mong hindi laman at dugo ang pinagbuno, o kalaban natin, kundi ang mga puwersa ng kadiliman ng kaaway. Kaya, kahit na sa mga sitwasyon kung saan kailangan mo ng breakthrough, ang iyong mga kaaway ay hindi mga tao, ngunit sa halip ay ang mga parehong pwersa ng kadiliman.
 5. Salamat sa Panginoon dahil napagtagumpayan na ni Jesus ang bawat kapangyarihan ng masama at ginawa ang kalaban na walang kapangyariha o bisa dahil sa pamamagitan ng buhay, kamatayan, at pagkabuhay na mag uli ni Jesus.
 6. Makiusap sa dugo ni Jesus sa iyong sitwasyon. Hilingin sa Amang Diyos na takpan ang bawat aspeto ng iyong sitwasyon SPECIFICALLY  sa Pangalan at dugo ni Jesus.
 7. Hilingin sa Ama na ipahayag ang Kanyang perpektong kalooban sa mga sitwasyong ito–ang ganap na kapayapaan at tagumpay na namatay si Jesus at ibinuhos ang Kanyang dugo upang matamo mo ang katagumpayan sa buhay.
 8. Pasalamatan ang Diyos sa muling paglaban para sa iyo. Hilingin sa Kanya na puksain ang pag-atake at pwersa ng kaaway sa bawat bahagi ng iyong buhay, sa pangalan ni Jesus.
 9. Hilingin sa Kanya na sirain ang pamatok ng kaaway at ano mang impluwensyahan niya sa iyo at sa buhay ng pamilya mo.
 10. Hilingin sa Amang Diyos na wasakin ang bawat kadena at bigkis na nakahawak o nakatali sa inyo–ngayon! Sa araw na ito.
 11. Igiit na gawin Niya ang lahat ng bagay na ito NGAYON, ngayon—sapagkat iyan ang sinasabi ni Nahum 1:12-13 na gagawin Niya!
 12. Salamat sa Diyos na HINDI NA MAGKAKAROON NG PAGHIHIRAP sa buhay mo! Salamat sa Kanya dahil hindi ka na maghihirap o pahihirapan pa.
 13. Hilingin sa Kanya na dalhin kayo at ang lahat ng bagay tungkol sa inyo sa ganap na kapayapaan at shalom—isang kalagayan ng lubos na kabuuan at pagkakaisa sa Panginoon at sa Kanyang kalooban, sa loob at labas; walang kulang at walang sira.
  Pagkatapos ay pasalamatan Siya sa lahat ng bagay na ito sa pangalan ni Jesus!

10 Araw: No More Quitting

Basahin ang Juan 10

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 10 ay Isaiah 50:7, and John 10:9  na nagsasabing:

Hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin,
    sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin.
Handa akong magtiis,
    sapagkat aking nalalaman na ako’y hindi mapapahiya. (Isaiah 50:7)

Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko’y maliligtas. Papasok siya’t lalabas, at makakatagpo ng pastulan. (John 10:9)

Ipagdasal ang mga gabay na puntong ito:

 1. Salamat sa   Amang Diyos sa pagsugo kay Jesus upang maging halimbawa natin at turuan tayo kung paano mamuhay.
 2. Salamat kay Jesus sa pagtitiis niya sa mga parusa sa kanya hanggang sa krus, kahit na mahirap. Salamat sa Kanya sa paggawa nito para sa iyo.
 3. Kung sakaling tumigil ka o tumigil sa anumang sinabi sa iyo ng DIYOS na dapat mong gawin, aminin sa Panginoon na hindi mo sinunod ang Kanyang halimbawa ng pagtitiyaga.
 4. Mapagpakumbaba, magsisi at ipagtapat ang iyong pagsuway sa Panginoon.
 5. Sabihin mo sa Amang Diyos na alam mo ang Kanyang Salita sabi, “Kung ating ipahayag ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kasamaan” (1 Juan 1:9).
 6. Salamat sa Kanya sa pagpapatawad sa iyo at paghuhugas sa iyo ng malinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus.
 7. Hilingin sa Amang Diyos na punuin ka ng Kanyang Espiritu kung saan naroon ang kasalanang iyon.
 8. Sabihin sa Amang Diyos na gusto mong maging katulad ni Jesus mula ngayon, at pinili mong magpasakop sa pagka Panginoon at halimbawa ni Jesus ngayon.
 9. Hilingin sa Kanya na gumawa ng Holy Spirit surgery at alisin ang “quit” sa iyo ngayon mismo.
 10. Hilingin sa Kanya na gumawa sa iyong puso at para sa Banal na Espiritu na magdala ng Kanyang bunga ng pagtitiis, katapatan, at mahabang pagtitiis sa iyo.
 11. Sabihin mo kay Father God na, mula sa araw na ito, gusto mo na WALA NANG MAG QUIT sa iyo.
 12. Sabihin sa Ama na pinili mong sumunod sa Kanya, tulad ng ginawa ni Jesus, kahit ano pa ang mangyari.
 13. Hilingin sa Kanya na kumilos sa iyo, at gawin ang Kanyang mabuting kasiyahan pa saiyo.
 14. Hilingin sa Kanya na tulungan ka sa lahat ng oras.
 1. Pagkatapos ay pasalamatan Siya sa lahat ng bagay na ito sa pangalan ni Jesus.

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

 

 

 

 

9 Araw: Ang Panginoon ay Lalaban para sa Iyo

Basahin ang Juan 9

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 9 ay Exodus 14:13-14, and John   na nagsasabing:

13 Sumagot si Moises, “Lakasan ninyo ang inyong loob; huwag kayong ma9:31takot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egipciong iyan. 14 Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo.” (Exodus 14:13-14)

31 Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. (Juan 9:31)

Ipagdasal ang mga gabay na puntong ito:

 1. Salamat sa Ama Diyos sa pagiging iyong matibay na sandigan, iyong Kalasag, iyong Tanggulan, at iyong Malakas na Tore.
 2. Ipaalala sa Kanya na ikaw ay nakatago sa lihim na lugar ng Kataastaasan, kung saan ikaw ay ligtas mula sa lahat ng pinsala at panganib.
 3. Hilingin sa Amang Diyos na punuin ka ng Kanyang perpektong pag ibig, at gawin kang perpekto sa pag ibig, upang hindi ka matakot. (Ang ganap na pag ibig ay nagpapalayas sa diwa ng takot at nagliligtas sa iyo mula sa takot.)
 4. Sabihin sa Amang Diyos na pinili mong magpahinga sa Kanya ngayon. Hilingin sa Kanya na tulungan ka ring magpahinga, dahil wala kang magagawa kung wala Siya—ngunit magagawa mo ang lahat ng bagay, pati na ang kapahingahan, sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa iyo!
 5. Hilingin sa Kanya na gawin ang LAHAT ng pakikipaglaban para sa iyo sa iyong (mga) sitwasyon.
 6. Hilingin sa Kanya na tulungan kang tumayo.
 7. Hilingin sa Kanya na tulungan kang magsuot at panatilihin ang iyong espirituwal na baluti (Mga Taga Efeso 6:10-18).
 8. Hilingin sa Amang Diyos na gawin ang Kanyang kaligtasan para sa iyo sa iyong mga sitwasyon.
 9. Hilingin sa Kanya na dalhin ka sa mga ganap at kumpletong tagumpay, habang ikaw ay nakatayo pa rin at panatilihin ang iyong kapayapaan.
 10. Hilingin sa Kanya na dalhin sa iyo ang gayong radikal na tagumpay na hindi mo na makikita ang iyong mga kaaway o ang labanan na ito pagkatapos ng ARAW na ITO.
 11. Hilingin sa Kanya na tulungan kang makita Siya at ang Kanyang mga hukbo ng anghel na gumagawa para sa iyo!
  Pagkatapos ay pasalamatan Siya sa lahat ng bagay na ito sa pangalan ni Jesus.

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

 

8 Araw: Libong beses na pagtaas/pag-angat

Basahin ang Juan 8

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 8 ay Deuteronomy 1:11, and John 8:47  na nagsasabing:

11 Nawa’y pagpalain niya kayo, at tulad ng kanyang pangako, paramihin nawa niya kayo ng sanlibo pang ulit.  (Deuteronomy 1:11)

Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo’y hindi mula sa Diyos.” (Juan 8:47)

Ipagdasal ang mga gabay na puntong ito:

 1. Pasalamat mo na ang Amang Diyos sa bagay na ginawa na niyang pagbabago sa iyo.
 2. Salamat sa Kanya dahil kasama mo Siya at sumasama sa bawat hakbang mo.
 3. Ipaalala sa Kanya nang mabuti, isa-isa, ang bawat pangako Niya sa inyo. Huwag iwanan ang anumang pangako!
 4. Ipaalala sa Kanya kung saan sa Kanyang Salita ipinangako Niya sa inyo ang bawat isa sa mga bagay na iyon.
 5. Sabihin sa Amang Diyos ‘salamat’ para sa lahat ng mga bagay na ito, at hilingin sa Kanya ngayon na gawin ang bawat isa sa mga bagay na ipinangako Niya sa iyo NGAYON.
 6. Hilingin sa Kanya na hilahin ang magagandang bagay na orihinal na inilaan para sa iyong kinabukasan hanggang sa iyong kasalukuyan—ang iyong “NGAYON.”
 7. Hilingin sa Kanya na bigyan ka ng isang libong beses na pagtaas o pag-angat ng bawat mabuting bagay na ginawa na Niya para sa iyo.
 8. Hilingin sa Kanya na tulungan kang mapansin ang Kanyang mga sagot sa iyong mga panalangin!
 9. Pagkatapos ay pasalamatan Siya sa inyong libong beses na pagtaas/pag-angat sa buhay at pananampalataya!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

7 Araw: Kaayusan mula sa Kaguluhan

Basahin ang Juan 7

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 7 ay 1 Corinthians 14:33, and John 7:37-38  na nagsasabing:

sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan. (1 Corinthians 14:33)

37 Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita nang malakas, “Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. 38 Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng Kasulatan, ‘Mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay-buhay. (John 7:37-38)

Ipagdasal ang mga gabay na puntong ito:

 1. Aminin mo sa  Amang Diyos na alam mong nais Niyang gawin ang lahat ng bagay nang disente at maayos sa iyong buhay (1 Corinto 14:40).
 2. Ipagtapat mo sa kanya na alam mong hindi Siya ang May akda ng kalituhan, kundi ng kapayapaan.
 3. Sabihin mo kay Papa God na nagpapasakop ka sa Kanyang pagka Panginoon sa puntong ito. Dahil ang Kapayapaan ay kung sino Siya, ipagtapat sa Kanya na alam mo na nais Niya samakatuwid ang kapayapaan at kaayusan na iparanas sa bawat aspeto ng iyong buhay.
 4. Sabihin mo sa Kanya na kailangan mo ng tulong. Iiyak mo sa Panginoon ang mga ito.
 5. Sabihin sa Kanya, ng simple, direkta ang tungkol sa kung ano man ang (mga) sitwasyon na iyong kinakaharap mong kaguluhan sa pangkasalukuyan sa buhay.
 6. Aminin sa Kanya na hindi ninyo matutuwid ang mga sitwasyong ito nang walang tulong Niya; PERO magagawa mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Cristo na nagpapalakas sa iyo.
 7. Ipagtapat sa Kanya na Siya ang May-akda ng kapayapaan; ibig sabihin, pinasimulan Niya ito at isinulat sa mga aklat—ang mga aklat ng inyong buhay.
 8. Hilingin sa Kanya na tulungan ka sa pamamagitan ng pagtayo Niya sa harap mo upang gawing tuwid ang bawat baluktot na landas upang ang Kanyang Kaharian ay dumating at ang Kanyang kalooban ay matupad (Isaias 40:3).
 9. Hilingin sa Kanya na simulan ang kapayapaan sa iyong buhay at tulungan ka ring maghanap ng kapayapaan at ipagpatuloy ito.
 10. Hilingin sa Kanya na simulan ang kaayusan sa iyong buhay.
 11. Hilingin sa Kanya na magdala ng ORDER o kaayusan mula sa kaguluhan sa bawat sitwasyon sa paligid mo.
 12. Magdeclare sa bawat sitwasyon sa buhay mo at utusan silang umayos na muli at magpakita ng KAAYUSAN sa halip na magulo o kaguluhan!
 13. Hilingin kay Papa God na ipakita sa iyo kung ano ang gagawin mo at tulungan kang gawin ito—ang GUSTO at GAWIN ang Kanyang mabuting kasiyahan.
 14. Hilingin sa Banal na Espiritu na basbasan (anoint you) ka upang maging organisado ka.
 15. Hilingin sa Banal na Espiritu na basbasan ka sa iyo upang maging organisado o malinis ang iyong kapaligiran (ang iyong bahay, opisina, studio, atbp).
 16. Hilingin sa Kanya na ayusin ang iyong mga hakbang sa Kanyang Salita (Awit 119:133).
 17. Hilingin sa Kanya na tulungan kang mapansin ang Kanyang mga sagot sa iyong mga panalangin!
 18. Pagkatapos ay pasalamatan Siya sa pagdadala ng kaayusan mulsa sa mga kaguluhan sa iyong buhay at pamilya , gayundin sa lahat ng iba pang mga ipinalangin mo!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

 

6 Araw: Dagdagan ang Tulong mula sa mga Anghel at Maniwala 

Basahin ang Juan 6

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 6 ay Psalm 91:11-12, and John John 6:27  na nagsasabing:

Sa kanyang mga anghel, ika’y itatagubilin,
    saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan.
12 Sa kanilang mga kamay, ika’y aalalayan,
    nang sa mga bato, paa mo’y hindi masasaktan. (Psalm 91:11-12)

Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan.” (Juan 6:27)

Ipagdasal ang mga puntong ito:

 1. Hilingin sa Amang Diyos na tulungan kang manirahan sa lihim na lugar ng kanyang Kataas-taasang—sa lihim na lugar ng Kanyang kinaroroonan— ng tuloy tuloy (Mga Awit 91:1)
 2. Hilingin sa Amang Diyos na tulungan kang manatili sa ilalim ng Kanyang anino (Awit 91:1).
 3. Ipagtapat nang malakas sa Panginoon na Siya ang inyong kanlungan at kuta; ang iyong Diyos, na iyong pagtitiwalaan (Awit 91:2).
 4. Magpasalamat sa Amang Diyos sa pagbibigay ng Kanyang mga anghel na magbabantay sa iyo, upang panatilihin ka sa lahat ng iyong mga gawa.
 5. Sabihin mo sa Amang Diyos na ang Kanyang Salita ay nagpapakita ng halimbawa ng Kanyang mga anghel na nagpapadala ng tulong sa Kanyang mga tao kapag kailangan nila ito. Halimbawa:
  • Isang anghel ang nagdala ng pagkain kay Elias sa ilang.
  • Pinalaya ng isang anghel si Pedro mula sa bilangguan.
  • Iniligtas ng mga anghel si Lot at ang kanyang pamilya mula sa Sodoma bago ito nawasak.
  • Isang anghel ang nagdala ng isang nakapagpapalakas na mensahe ng pagtuturo kay Jose nang malaman niyang buntis si Maria.
  • Isang anghel ang naglingkod kay Jesus sa Getsemani.
  • Ipinakita ng isang anghel kay apostol Juan ang buong paligid ng Langit.
 6. Salamat sa Panginoon na ang Kanyang mga anghel ay kumikilos din sa iyong buhay.
 7. Walang pagtatangi sa mga tao ang Panginoon Ama; kaya kung ano ang ginawa Niya para sa iba, gagawin din Niya para sa iyo.
 8. Hilingin sa Panginoon ang TRIPLE na halaga ng tulong ng anghel na kasalukuyan mong natatanggap sa iyong buhay.
 9. Hilingin sa Kanya na ipadala ang Kanyang mga anghel…
  • upang magdala ng mga mensahe sa inyo mula sa Panginoon;
  • upang ipakita sa inyo ang Langit at ang mga bagay na makalangit;
  • upang protektahan at iligtas ka;
  • upang maglingkod sa inyo;
  • upang palakasin kayo;
  • upang makidigma para sa inyo; at
  • upang dalhin sa iyo ang probisyon at mga mapagkukunan mula sa Langit.
 10. Hilingin sa Amang Diyos na tulungan kang tandaan na subukan ang mga espiritu kapag nakatagpo mo sila, upang malaman mo na sila ay mga banal na anghel mula sa Diyos. (Discernment Spirit)
 11. Hilingin sa Panginoon na tulungan kang makita ang Kanyang mga anghel, dahil ganoon ang mga tao sa Biblia. (Nakipag ugnayan sila sa mga anghel.)
 12. Hilingin sa Kanya na tulungan kang mapansin ang Kanyang mga sagot sa iyong mga panalangin!
 13. Pagkatapos ay pasalamatan Siya sa pag-triple ng tulong ng mga anghel sa inyong buhay, gayundin sa lahat ng iba pang mga ipinalangin mo!

Iyan ang panalangin natin sa breakthrough para sa Ika-anim na araw!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

 

 

5 Araw: Ang Puwersang nagtutulak sa iyo.

Basahin ang Juan 5

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 5 ay 2 Corinthians 12:9, and John 5:14 na nagsasabing:

ganito ang kanyang sagot, “Ang kagandahang-loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina.” Kaya’t buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Cristo.  (2 Corinthians 12:9)

Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng Templo ang lalaki at sinabihan itong, “Magaling ka na ngayon! Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo.” (Juan 5:14)

Ipagdasal ang mga puntong ito:

 1. Pasalamatan ang Amang Diyos sa Kanyang biyaya, na sa pamamagitan nito kayo ay naligtas.
 2. Pasalamatan Siya para sa iyong kaligtasan na isang libreng regalo na nagkakahalaga  kay Jesus ng lahat, ngunit kung saan natanggap mo nang libre.
 3. Pasalamatan Siya sa Kanyang aktibong biyaya sa iyong buhay na tumutulong sa iyo araw araw, kahit na hindi mo ito napapansin.
 4. Ipaalala muli sa Kanya na sinasabi ng Kanyang Salita na ang Kanyang biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang Kanyang lakas ay ginagawang ganap sa kahinaan
 5. Sabihin sa Amang Diyos ang sitwasyon na kailangan mo ng tulong. Huwag dumako sa awa sa sarili; sabihin mo lang sa Kanya kung ano ang nasa puso mo. (Oo, alam na Niya; ngunit nais Niyang makipag-usap sa inyo tungkol dito, kaya sabihin pa rin sa Kanya.).
 6. Ipagtapat sa Panginoon na kayo ay mahina sa inyong sariling lakas; na kung wala Siya ay wala kang magagawa.
 7. Ipaliwanag sa Panginoon na hindi sinasabi sa Kanyang Salita na “Ang aking biyaya at ang inyong gawain ay sapat na.” Sinasabi nito na “ANG AKING BIYAYA AY SAPAT;” sa madaling salita, ang Kanyang biyaya ay kayang tugunan ang kabuuan ng inyong mga pangangailangan, wala ng iba, hindi sa iyong sariling gawa o lakas, tanging sa Biyaya lang ng Diyos.
 8. Ipagtapat ang lubos mong kakulangan kung wala Siya—at pagkatapos ay ipagtapat ang iyong lubos na kabuuan KAY Cristo.
 9. Hilingin sa Amang Diyos na ibuhos ang Kanyang biyaya sa iyong buhay. Hilingin sa Kanya na hayaan ang Kanyang biyaya na maging puwersa na nagtutulak sa lahat ng bagay sa iyong buhay.
 10. Hilingin sa Kanya na gawing nakikita ang Kanyang biyaya sa buhay mo ngayon—bilang nakikitang tulong, nararanasan na patnubay, nararanasan na tulong.
 11. Hilingin sa Amang Diyos na gawin para sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at kapangyarihan ang hindi mo kailanman magagawa sa pamamagitan ng iyong gawain o sariling lakas. Hilingin sa Kanya na gawin ang mga bagay para sa inyo at gumawa ng mga himalang Siya lamang ang makagagawa, sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya—mga bagay na higit pa sa maaari ninyong sikapin o pagsikapan.
 12. Hilingin sa Kanya na magparanas ng mga himala sa inyong buhay, simula ngayon, sa pamamagitan ng puwersa ng Kanyang biyaya.
 13. Hilingin sa Kanya na tulungan kang mapansin ang Kanyang mga sagot sa iyong mga panalangin!
 14. Pasalamatan mo Siya sa lahat ng iyong mga kahilingan.

Iyan ang panalangin natin sa breakthrough para sa ikalimang araw!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

 

4 Araw: 

Basahin ang Juan 4

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 4 ay Isaiah 62:8-9 at Juan 4-35-37

na nagsasabing:

Sumumpa si Yahweh at gagawin niya iyon
sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan:
“Hindi na ibibigay ang inyong ani upang kainin ng mga kaaway;
hindi rin makakainom ang mga dayuhan, sa alak na inyong pinaghirapan.
Kayong nagpagod at nagpakahirap, nagtanim, nag-ani,
ang siyang makikinabang at magpupuri kay Yahweh;
kayong nag-alaga at nagpakahirap sa mga ubasan,
kayo ang iinom ng alak sa mga bulwagan ng aking Templo.” Isiah 62:8-9 (bago sa lahat, MARIIN kong hinihikayat ka na isaulo ang talatang ito at ipanalangin ito sa Panginoon araw araw.)

“Hindi ba sinasabi ninyo, ‘Apat na buwan pa at anihan na’? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa nang anihin. 36 Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya’t magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. 37 Dito nagkakatotoo ang kasabihang, ‘Iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani’ Juan 4:35-47

Ipagdasal ang mga puntong ito:

 1. Ipaalala sa Amang Diyos na kayo ay nagtipon ng butil sa pamamagitan ng paglilingkod, pagbibigay, pananalangin, sa buong taon na nakaraan. Kung ang ibang tao ay nakakakuha ng iyong ani (Blessings) sa halip na ikaw, sabihin mo ito sa Panginoon.
 2. HUWAG mong gawing kawawa ang iyong sarili or kaawaan ang iyong sarili (self-pity), huwag pagdududahan ang sarili mo/kawalan ng paniniwala sa sarili, o maging reklamador. Ang taong nag aalinlangan ay hindi tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Hindi mo na kailangan pang magdetalye. Ituro mo lang sa Panginoon na natutugunan mo ang mga kondisyon para sa pangakong ito.
 3. Sabihin sa Ama na inaangkin ninyo ang Kanyang pangako mula sa talatang ito (Isaias 62:8-9) bilang inyong pangako.
 4. Hilingin sa Amang Diyos na walang ibang tatanggap ng ani na pag aari ninyo MULA NGAYON. Mula sa araw na ito hanggang sa darating pang mahabang panahon. Simula NGAYON.
 5. Hilingin sa Kanya na dalhin sa iyo ang ani na pinaghirapan mo sa lahat ng mga nakaraang taon. Ang mga Kaluluwa para kay Jesus, ang biyaya ng mga pagpapala na para sa inyo.
 6. Hilingin sa Kanya na dalhin sa iyo ang kabuuan at kumpletong ani na dapat ay mayroon ka sa lahat ng mga taon na ito, PLUS mga interest din.
 7. Hilingin sa Amang Diyos na protektahan ang iyong ani, pasawayin (rebuke) ang nangunguha ng dapat sa iyo (kung ikaw ay isang Tither), at upang ipagkaloob sa iyo ng higit pang ani na higit pa sa mga kailangan mo. Siksik, liglig at umaapaw.
 8. Hilingin sa Kanya na tulungan kang mapansin ang Kanyang mga sagot sa iyong panalangin.
 9. Pagkatapos, pasalamatan Siya sa lahat ng iyong mga natanggap!

Iyan ang panalangin natin sa breakthrough para sa ikaapat na araw!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong gabay para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

3 Araw: Walang Armas o Akusasyon

Basahin ang Juan 3

Ang ating talata sa Banal na Kasulatan para sa day 3 ay Isaias 54:17 at Juan 3:18

 na nagsasabing:

Ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo, at masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko’y aking ipagtatanggol, at sila’y bibigyan ng pagtatagumpay.” Ito ang sinabi ni Yahweh. Isaias 54:17

Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa Anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang Anak ng Diyos.  Juan 3:18

Ipagdasal ang mga puntong ito:

 1. Ipaalala sa Panginoon na nangako Siya na gagawin Niya ang lahat ng bagay para sa inyong ikabubuti, sapagkat mahal ninyo Siya at tinawag ka ayon sa Kanyang layunin (Roma 8:28).
 2. Sabihin mo sa Panginoon na nakikita mo ang mga sandata na dumarating laban sa iyo, ngunit alam mo na nakikita rin Niya ang mga ito. Pasalamatan mo na Siya sa mga tulong na gagawin niya sa iyo.
 3. Salamat sa Kanya na walang nakatago sa Kanyang paningin, at ikaw ay nakatago sa Kanya sa lihim na lugar ng Kataas-taasang – kung saan kayo ligtas.
 4. Ipaalala sa Panginoon na nangako Siya na walang sandata na nabuo laban sa inyo ang uunlad. Samakatuwid, hilingin sa Kanya na ipagtanggol ka laban sa pagsalakay at pagkasawak ng kaaway sa pag atake laban sa iyong buhay.
 5. Ipaalala sa Panginoon na sinabi Niya na kapag pumasok ang kaaway na parang baha, itataas ng Banal na Espiritu ang pamantayan ng digmaan laban sa kanya. At Hindi mananagumpay ang kalaban.
 6. Sabihin sa Panginoon na ang kaaway ay dumating laban sa inyo na parang baha ngayon, at hilingin sa Amang Diyos na itaas ang Kanyang pamantayan sa digmaan laban sa kaaway at huwag hayaang dumaan ang kaaway sa proteksyon ng Ama sa paligid ninyo.
 7. Hilingin sa Panginoon na tulungan kang lumakad nang may integridad at kabutihan, anuman ang mangyari.
 8. Hilingin mo sa Panginoong Diyos na ilantad ang bawat kasinungalingan na dumarating laban sa iyo. Hilingin sa Kanya na ipaalam ang katotohanan sa lahat ng taong sangkot dito. Sa iyong mga naging problema.
 9. Hilingin sa Panginoon na gawing malinaw sa lahat ng tao ang iyong tamang katayuan sa Diyos. Ipaalala sa Kanya na ikaw ang katuwiran ng Diyos kay Cristo, at hilingin sa Kanya na basbasan ka ng kanyang kapangyarihan.

Pasalamatan mo ang Diyos Dahil siya ang nagtatanggol sa iyo, sa mga taong naninira sa iyo.

Iyan ang panalangin natin sa breakthrough para sa ikatlong araw!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong bokabularyo para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

Ikalawang Araw: Jan 16, 2024, Martes

Hindi Kayo dapat mahihiya! Maniwala sa Banal na Kasulatan at Maniwala kay Jesus!

 The Scriptures:  

John 1

Isaiah 45:17

Ngunit ang Israel ay iyong ililigtas, ang tagumpay nila ay sa habang panahon at kailanma’y hindi mapapahiya.

Pray along these points:

 1. Sabihin mo sa Panginoon na kailangan mo ang Kanyang tulong at ang iyong tulong ay nagmumula lamang sa Kanya (Awit 121:2).
 2. Hilingin mo sa Panginoon na iligtas ka sa anumang sitwasyon na kailangan mo ng kaligtasan.
 3. Hilingin mo sa Panginoon na dalhin sa inyo ang Kanyang permanenteng pagliligtas at kaligtasan mula sa sitwasyong iyong kinalalagyan.
 4. Ipaalala mo sa Panginoon na ipinangako Niya sa inyo na hindi kayo mahihiya o mapapahiya magpakailanman at walang katapusan. Sabihin mo rin sa Kanya na naghihintay ka sa Kanya, at sinasabi ng Kanyang Salita na ang mga naghihintay sa Kanya ay hindi mapapahiya (Awit 25:3). Hilingin sa Kanya na protektahan ka mula sa kahihiyan at kasirahan.
 5. Patuloy na ipagdasal na ipakita sa inyo ang Kanyang kapangyarihan. 

That’s our breakthrough prayer for day 2!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong bokabularyo para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin, kundi makakatulong din ito sa iyo na maitatak ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).

Araw 1: Henero 15, 2024, Lunes

Mga Pintuan at Kayamanan

Maligayang Pagdating sa 21 Araw ng Panalangin sa Breakthrough! 

Ang simpleng seryeng ito ay magbibigay sa iyo ng mga Banal na Kasulatan na ipagdarasal sa loob ng 21 araw habang hinihiling mo sa Panginoon ang iyong breakthrough.

Ginagamit natin ang materyal mula sa Kanyang Presensya para sa serye sa taong ito. 

Sikaping pagnilayan ang salita ng Diyos at gamitin ito sa oras ng iyong panalangin. 

Basahin din ang Aklat ng Juan Isang chapter sa bawat araw.

 

Talata para sa Araw na ito.

Juan 1

Isaias 45:1–3

Ipagdasal ang mga puntong ito:

 1. Hilingin sa Panginoon na tulungan kang madama na hawak Niya ang iyong kamay.
 2. Hilingin sa Kanya na tulungan kang madama ang Kanyang presensya at pagmamahal.
 3. Hilingin sa Kanya na lupigin ang mga bansa sa harap ninyo, na ibigay sa inyo ang mga bansa alang alang kay Jesus.
 4. Hilingin sa Kanya na itigil ang lahat ng pwersa ng kasamaan sa harap mo.
 5. Hilingin sa Kanya na buksan sa harap mo ang mga double door—mga pinto na hindi mo inaasahan, mga pinto na DOUBLE ang bayad sa lahat ng saradong pinto na naranasan mo noon.
 6. Hilingin sa Kanya na buksan ang lahat ng pintuan para sa iyo na kailangang buksan at ang mga kailangang tapusin.
 7. Hilingin sa Kanya na mauna sa iyo sa lahat ng bagay at tulungan kang MAKITA Siya na nauuna sa iyo.
 8. Hilingin sa Kanya na gawing tuwid ang mga baluktot na lugar sa iyong buhay.
 9. Hilingin sa Kanya na ilabas ang bawat pagpapala sa iyo na dati mong pinigilan.
 10. Hilingin sa Kanya na ibigay sa iyo ang Kanyang mga kayamanan na nakatago sa kadiliman.
 11. Hilingin sa Kanya na palayain ang Kanyang kayamanan sa inyo na dati ay itinatago lamang sa mga lihim na lugar.
 12. Hilingin sa Kanya na tulungan kang malaman na Siya, ang Panginoon, ay tumatawag sa iyo sa iyong pangalan. Kilala at mahal ka Niya nang personal. IKAW, oo IKAW, bagay sa Kanya.
 13. Hilingin sa Kanya na tulungan kang maunawaan Siya bilang Diyos ng Israel

Iyan ang panalangin natin sa breakthrough para sa araw 1!

Tandaan na gamitin ang talata mismo bilang iyong bokabularyo para sa panalangin. Ang paggawa nito ay hindi lamang makakatulong sa iyo na manalangin ng pinaka epektibong mga panalangin na posible, kundi makakatulong din ito sa iyo na itago ang Salita ng Diyos sa iyong puso upang hindi ka magkasala laban sa Kanya (Awit 119:11).