Bakit Hindi natin pinag-aaralan ang Biblia?

Alam nating lahat na ang Banal na Kasulatan ay may malaking pakinabang sa ating lahat; Ito ay kapaki pakinabang para sa pagtuturo, pagsaway, pagwawasto at pagsasanay sa kabutihan upang maging handa sa bawat mabuting gawa. (II Timoteo 3:16-17).

At May pangako na magiging maunlad at matagumpay tayo kung magninilay tayo sa Salita ng Diyos araw at gabi. (Josue 1:8)

Pero bakit hindi natin pinag-aaralan ang Biblia sa kabila ng lahat ng malaking pakinabang nito sa ating lahat?

Ang pinaka karaniwang dahilan kung bakit hindi natin pinag aaralan ang Bibliya ay dahil kailangan ng oras. Pero ang totoo, naglalaan tayo ng oras para sa kung ano ang mahalaga sa atin. Si Jesus ang dapat nating maging inspirasyon, at ang Diyos ang dapat maging numero uno sa ating mga prayoridad.

Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay mahalaga sa pagiging makadiyos na mga mananampalataya na nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Bilang mga mananampalataya ni Kristo, kailangan nating suriin muli ang ating mga priyoridad at layunin.

Ilang karaniwang dahilan kung bakit hindi tayo nag aaral ng Bibliya:

  1. Kulang sa oras
  2. Katamaran
  3. Kapansanan sa pag aaral
  4. Kulang sa interest (naiinip ka agad)
  5. Hindi mo gusto ang bible study leader.

Ang pag aaral ng Bibliya ay kailangang maging prayoridad sa ating buhay upang malaman natin kung ano ang sinasabi ng Bibliya, kung ano ang ibig sabihin nito, at kung paano ito ipamuhay nang tama. Ang panlilinlang ay nasa paligid natin at patuloy na lalala habang papalapit ang araw ng muling pagdating ng Panginoon. Ang mga mananampalataya ay dapat armado ng katotohanan at manindigan nang matatag laban sa mga katusuhan ng diyablo sa pamamagitan ng pag alam o pag-aaral sa mabuting balita, pamumuhay nito, at pagtuturo nito sa iba.

Ang ating layunin ay maging mature lahat kay Cristo, na nagsisimula sa pag aaral ng Bibliya para sa iyong sarili.

Huwag ng magdahilanan pa, magsimulang alamin ang salita ng Diyos.

Tandaan, bilang mga Kristiyano, responsibilidad nating turuan ang lahat nang may buong karunungan at tulungan silang maging ganap na mature kay Cristo rin. (Colosas 1:28-29)

Makipagugnayan ka sa isang lider sa LFCCOP at sumali sa Small Group Bible Study.

Pastor Rey Trinidad